Korosh från Iran söker till dietistprogrammet

Korosh är född och uppvuxen i Iran. Där gick han ut gymnasiet våren 2019. Sedan dess har han flyttat till Sverige, där han till höstterminen vill söka till dietistprogrammet. Här kan du se hur han räknar ut sitt meritvärde, steg för steg.

Korosh måste komplettera för grundläggande behörighet

Korosh har godkänt betyg i de kurser som ingick i hans 4-åriga gymnasieutbildning med naturvetenskaplig inriktning från Iran. Han har fått en bedömning som visar att hans kunskaper motsvarar följande svenska kurser:

 • Matematik 3c
 • Fysik 1a
 • Kemi 1
 • Biologi 2
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b
 • Persiska/farsi 7

Men det räcker inte för att ge honom grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige. För att få det har Korosh kompletterat sin gymnasieutbildning med svenska och engelska. Han har läst Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 på komvux och gjort ett språkprov, Test of English as a Foreign Language (TOEFL) med godkänt resultat. Testresultatet ger honom behörighet i Engelska 6.

Utöver den grundläggande behörigheten måste Korosh visa att han har de särskilda förkunskaper (behörighetskurser) som krävs till just dietistprogrammet. Han måste alltså ha både grundläggande och särskild behörighet till utbildningen.

När man söker bland utbildningar på Antagning.se ser man att förkunskapskraven till dietistprogrammet är:

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a, 2b eller 2c
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2

Eftersom Korosh har med sig de här ämnena från gymnasieutbildningen i Iran, behöver han inte komplettera med ytterligare kurser för att bli särskilt behörig till utbildningen.

Korosh räknar ut sitt preliminära meritvärde

Vägen till meritvärdet går via Korosh utländska gymnasiebetyg och de kompletteringar som han har gjort på komvux.

Använd omräkningstabellen

För att få fram ett betygsvärde måste Korosh betyg från Iran först räknas om till skala 10,00–20,00. För att räkna om det till den svenska skalan kan du använda den här tabellen:

Omräkningstabell för Iran

Vi ser med jämna mellanrum över omräkningsstabellerna som omvandlar ett utländskt betygssnitt till ett svenskt preliminärt meritvärde. Tabellerna i räkneexemplen är de som gäller just nu för det land, avgångsår och den betygsskala som anges i exemplen.

Korosh preliminära meritvärde

Korosh ursprungliga betygsmedelvärde från Iran är 16,50 på en skala 0–20 med betyg 10 som godkänt (samma som den svenska). Hans preliminära meritvärde blir alltså 16,95 före kompletteringar. 

Korosh meritpoängskompensation

Korosh får också göra ett tillägg till sitt preliminära meritvärde, som baseras på hans gymnasiebetyg. Tillägget kallas meritpoängskompensation (mk) och maxpoäng är 2,5. Korosh gymnasiebetyg ger honom 1,75 i meritpoängskompensation.

Preliminärt meritvärde Meritpoängskompensation
10,00-11,99 0,50
12,00-12,99 0,75
13,00-13,99 1,00
14,00-14,99 1,25
15,00-15,99 1,50
16,00-16,99 1,75
17,00-17,99 2,00
18,00-18,99 2,25
19,00-20,00 2,50

Korosh räknar ut sitt slutgiltiga meritvärde

Innan meritpoängskompensationen kan läggas till, måste först Koroshs kompletteringar från komvux räknas med.

Korosh betyg från komvux är i skalan A–F där A = 20,0,
B = 17,5, C = 15,0, D = 12,5, E = 10,0 och F = 0. Så här ser Korosh betyg från komvux ut:

Kurs  Betyg Gymnasiepoäng
Svenska 1 D 100
Svenska 2 C 100
Svenska 3 D 100

De nivåer som krävs för grundläggande behörighet är Svenska 3 och Engelska 6. Kurserna på nivåerna under 3 och 6 räknas bara med om de höjer meritvärdet. För Korosh innebär det att Svenska 2 räknas med, men inte Svenska 1. Engelskan räknas inte alls, då behörigheten i Engelska 6 motsvaras av ett godkänt språkprov (TOEFL) och ingen kurs. Så här:

Kurs Betyg Gymnasiepoäng  
Svenska 2 C 100 1500 (15,0 x 100)
Svenska 3 D 100 1250 (12,5 x 100)
Summa:   200 (A) =2750 (B)

För att få fram betygsvärdet för kompletteringarna (B i kompletteringsformeln) multiplicerar man betygsvärdet med kurspoängen. B ska sedan räknas ihop med Korosh preliminära meritvärde (16,95). Det gör man med hjälp av formeln för komplettering. Alla kompletteringar (B) multipliceras i sin tur med faktorn 1,2.

For att Korosh ska kunna räkna om sitt betygsmedelvärde i skala 10,00-20,00 sätter man in 2,3 i en standardformel som ser ut sa här:

(Mprel x 2500) + 1,2B /2500 + A.

När du sedan lägger till meritpoängskompensationen får du meritvärdet efter komplettering.

Mprel = det preliminära meritvärdet som räknats fram i ett tidigare steg (med hjälp av omvandlingstabell)

Mk = meritpoängskompensation

B = Summan av betygsvärdena för de kurser (kompletteringar) som ska räknas med

A = Summan av gymnasiepoäng för de kurser (kompletteringar) som räknas med

Sätter man in Korosh betygsvärden i formeln ser det ut så här: 

(16,95 x 2500) + (1,2 x 2750) / 2500 + 200  

När man lägger till 1,75 i meritpoängskompensation blir resultatet 18,67.

Sist lägger man till meritpoängskompensationen

När meritvärdet efter kompletteringarna har räknats fram lägger man till värdet för meritpoängskompensationen. Som vi tidigare räknade ut har Korosh 1,75 i meritpoängskompensation.

Slutgiltigt meritvärde

18,67 blir då Korosh slutgiltiga meritvärde, som han konkurrerar med i urvalet till dietistprogrammet.

Korosh deltar i urvalsgrupp BI

Eftersom Korosh bara har kompletterat för grundläggande behörighet så konkurrerar han i urvalsgrupp BI med sitt meritvärde 18,67. Om Korosh inte haft med sig Naturkunskap 2 från sitt iranska betyg, hade han inte blivit behörig i Naturkunskap 2 utan skulle ha behövt läsa även den kursen på komvux. Då hade han istället hamnat i urvalsgrupp BII.

Senast uppdaterad: 20 mars 2024