Elina från Finland söker till läkarprogrammet

Elina har gått gymnasiet i Finland. Där gick hon ut gymnasiet våren 2019. Nu vill hon söka till läkarprogrammet i Sverige. Här kan du se hur hon räknar ut sitt meritvärde, steg för steg.

Elina har rätt förkunskaper

Elina har både ett avgångsbetyg från gymnasiet (Lukion Päättötodistus) och ett studentexamensbetyg (Ylioppilastutkintotodistus). Hon har godkänt betyg i alla de kurser som ingick i hennes gymnasieutbildning. Elinas betyg från Finland innehåller ämnen som motsvarar följande svenska kurser:

 • Svenska 3
 • Engelska 6
 • Finska 7
 • Biologi 2
 • Fysik 2 
 • Kemi 2
 • Historia 1b
 • Samhällskunskap 1b
 • Idrott och hälsa 1
 • Matematik 4

Med sin gymnasieutbildning där både Svenska 3 och Engelska 6 ingår, uppfyller Elina kraven för grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige.

Förutom den grundläggande behörigheten måste Elina visa att hon har de särskilda förkunskaper (behörighetskurser) som krävs till just läkarprogrammet. Hon måste alltså ha både grundläggande och särskild behörighet till utbildningen.

I Utbildningar på Antagning.se ser man att förkunskapskraven till läkarprogrammet är:

 • Grundläggande behörighet
 • Biologi 2
 • Fysik 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Eftersom Elina har betyg i ämnen som motsvarar de här kurserna i sin finska gymnasieutbildning, behöver hon inte komplettera med ytterligare kurser för att bli särskilt behörig till utbildningen.

Elina räknar ut sitt preliminära meritvärde

Vägen till meritvärdet går via Elinas avgångsbetyg från gymnasiet (Lukion Päättötodistus) och hennes studentexamensbetyg (Ylioppilastutkintotodistus).

1. Medelvärde på avgångsbetyget

Först räknar Elina ut medelvärdet på sitt avgångsbetyg i skala 5–10. Det gör hon genom att addera vitsorden i samtliga ämnen och sedan dela med antalet ämnen. Ämnen som inte är betygsatta i skala 5–10 ( t.ex. Godkänd eller Avlagd) räknas inte med. Elina har räknat ut att medelvärdet på hennes avgångsbetyg är 8,75.

2. Vitsorden i studentexamensbetyget

Vitsorden i studentexamensbetyget räknas om till siffervärden mellan 5 och 10 enligt den övre tabellen till höger. Vitsorden i de obligatoriska proven räknas alltid med. Extra prov i studentexamensbetyget räknas med om de höjer meritvärdet.I sitt studentexamensbetyg har Elina fyra obligatoriska prov och två extra prov. I den undre tabellen till höger syns hennes vitsord. Elina har efter studentexamen gjort om provet i Svenska, lång lärokurs och höjde vitsordet till Eximia cum laude approbatur. Det nya vitsordet redovisas i ett betyg över god-kända prov utfärdat av Studentexamensnämnden (Ylioppi-lastutkintolautakunnan todistus hyväksytyistä kokeista). Nya vitsord räknas alltså inte med.

3. Elina räknar ut sitt ursprungliga betygsmedelvärde

Nästa steg är att få fram ett medelvärde av avgångsbetygets medelvärde (8,75) och de omräknade vitsorden från studentexamensbetyget:

8,75 + 9 + 8 + 8 + 7 = 40,75 / 5 = 8,15

Det extra provet i Biologi med vitsord Eximia cum laude approbatur höjer medelvärdet och ska räknas med, medan extraprovet i Kemi (Cum laude approbatur) skulle sänka medelvärdet och därför inte räknas med:

8,75 + 9 + 8 + 8 + 7 + 9 = 49,75 / 6 = 8,29

Elinas betygsmedelvärde är alltså 8,29.

Vitsord

Omräknat värde

Laudatur 10
Eximia cum laude approbatur 9
Magna cum laude approbatur 8
Cum laude approbatur 7
Lubenter approbatur 6
Approbatur 5
Improbatur 0

 

 

Obligatoriska prov

Vitsord

Omräknas till

Modersmålet, finska Eximia cum laude approbatur 9
Svenska, lång lärokurs Magna cum laude 8
Engelska, lång lärokurs Magna cum laude approbatur 8
Matematik, lång lärokurs Cum laude approbatur 7
     

Extra prov

   

Biologi

Eximia cum laude approbatur 9

Kemi

Cum laude approbatur 7

 

   

Studentprov efter examen

Vitsord

Räknas inte med

Svenska, lång lärokurs

Eximia cum laude approbatur (9)

 

4.Omräkning med hjälp av tabell


Elinas betygsmedelvärde är 8,29 på skala 5–10. För att hon ska kunna räkna om sitt betygsmedelvärde till svenska skalan 10,00–20,00 går hon till Antagning.se. På sidan Så här räknas betygen om kan du se omräkningstabeller för Finland:

Min Max

Omvandlat svenskt betyg

 

8,23 8,23 15,79
8,24 8,25 15,84
8,26 8,27 15,89
8,28 8,29 15,94
8,30 8,30 15,99
8,31 8,31 16,04

Elinas preliminära jämförelsetal är 15,94.

Elina räknar ut sitt slutgiltiga meritvärde

För att få fram det slutgiltiga meritvärdet måste meritpoängskompensationen läggas till.

Elinas meritpoängskompensation

Elina får också göra ett tillägg till sitt preliminära meritvärde, som baseras på hennes gymnasiebetyg. Tillägget kallas meritpoängskompensation och maxpoäng är 2,5. Elinas gymnasiebetyg ger henne 1,50 i meritpoängskompensation.

Tabell för meritpoängskompensation

 
Preliminärt meritvärde Meritpoängskompensation
10,00-11,99 0,50
12,00-12,99 0,75
13,00-13,99 1,00
14,00-14,99 1,25
15,00-15,99 1,50
16,00-16,99 1,75
17,00-17,99 2,00
18,00-18,99 2,25
19,00-20,00 2,50

 

Slutgiltigt meritvärde

Elina får fram sitt slutgiltiga meritvärde genom att lägga ihop meritpoängskompensationen och det preliminära meritvärdet: 15,94 + 1,50 = 17,44. Elinas slutgiltiga meritvärde som hon konkurrerar med i urvalet till läkarprogrammet blir alltså 17,44.

Elina deltar i urvalsgrupp BI

Eftersom Elina inte behövde komplettera för att bli behörig till läkarprogrammet så konkurrerar hon i urvalsgrupp BI med sitt meritvärde på 17,44.

Senast uppdaterad: 18 februari 2022